Ochrana osobních údajů a právní otázky
Tvoříme bezpečný produkt, který splňuje všechny právní požadavky a normy

Podmínky poskytování služby Smartsupp

dále jen „Podmínky“) 

vydané společností Smartsupp.com, s.r.o., IČO: 036 68 681, se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno, zastoupená Vladimírem Šanderou, jednatelem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 86206 (dále jen „Smartsupp”). 

Než začnete používat naši službu Smartsupp, přečtěte si pečlivě tyto Podmínky. Váš přístup ke službě a její využívání jsou podmíněny tím, že přijmete a budete dodržovat tyto Podmínky a Smlouvu o zpracování osobních údajů (DPA). Tyto Podmínky se vztahují na všechny Uživatele a ostatní, kteří mají ke službě přístup nebo ji využívají. Přístupem ke službě, zasláním žádosti o demoverzi služby nebo započetím s využíváním služby souhlasíte s tím, že jste vázáni těmito Podmínkami. Ve chvíli, kdy začnete službu využívat, se tyto Podmínky včetně URL odkazů stanou z právního hlediska úplnou dohodou mezi vámi jako uživatelem služby, případně operátorem a námi. Pokud s jakoukoliv částí Podmínek nebo DPA nesouhlasíte, pak nemůžete využívat přístup ke službě.

POPIS NAŠÍ SLUŽBY

Služba je poskytována formou softwaru jako služby (software-as-a-service – Služba), kterou nabízíme na internetové adrese www.smartsupp.com

Primární funkcionalitou služby je zajištění komunikace s návštěvníky vašich webových stránek v reálném čase. Součástí služby jsou různé moduly, např.:

  • Chat box - webový widget s uživatelským rozhraním pro návštěvníky vašich webových stránek - který si umístíte na vaše webové stránky vložením našeho skriptu do zdrojového kódu vaší webové stránky. Návštěvníci vašich webových stránek mohou skrze Chat box komunikovat s vámi nebo vašimi operátory. 
  • Dashboard - uživatelské rozhraní pro operátory - který vy nebo vaši zaměstnanci využíváte ke komunikaci s návštěvníky vašich webových stránek. Dashboard je webové rozhraní dostupné na webové adrese služby Smartsupp. Zde si rovněž můžete změnit nastavení služby. Dashboard je optimalizován pro přístup z desktop počítačů.
  • Mobilní aplikace - uživatelské rozhraní pro operátory - která umožňuje komunikaci s návštěvníky vašich webových stránek prostřednictvím chytrého mobilního telefonu s operačním systémem Android nebo iOS (iPhone). Mobilní aplikace jsou ke stažení v Obchodu s aplikacemi na vašem telefonu (Apple app store nebo Google Play store). V mobilní aplikaci si rovněž můžete změnit některá z nastavení služby. Plný rozsah nastavení služby je dostupný skrze Dashboard.

Moduly a vlastnosti, které máte k dispozici, se mohou lišit na základě vašeho balíčku; jejich popis můžete najít v našem ceníku na adrese: www.smartsupp.com/cs/pricing

POJMY A DEFINICE

Pokud není těmito Podmínkami dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem v těchto Podmínkách používány v jednotném i množném čísle v těchto významech:

Affiliate partner  je Uživatel, který se účastní provizního Affiliate programu Smartsupp;
Affiliate program  je určený pro Uživatele (podnikatele, platformy, agentury, influencery), kteří mají zájem doporučovat naši Službu za provizi podle pravidel stanovených v těchto Podmínkách;
Aplikace softwarová  služba dostupná buď jako Webová aplikace, nebo jako Mobilní aplikace, kterou Smartsupp provozuje za účelem poskytování Služeb a je v jeho výlučném vlastnictví;
Ceník uvádí výši Poplatku za Službu poskytovanou podle Podmínek Uživateli, je součástí Podmínek a je zveřejněn na stránkách Smartsupp; 
Dashboard je uživatelské rozhraní dostupné na adrese dashboard.smartsupp.com, jež je zpřístupněno Uživateli pro správné užívání a využívání veškerých funkcí Aplikace a pro správné využívání dalších Služeb Smartsupp;
Demoverze zkušební přístup k placeným Službám, poskytovaný Uživatelům Smartsupp dle těchto Podmínek; Demoverze může být označována také jako Trial verze;
Fakturační období je časové období zvolené Uživatelem k úhradě Předplatného, jehož volba ovlivňuje termín splatnosti Předplatného, jedná se buď o měsíc, či rok; nebo jiné období individuálně nabídnuto zástupcem společnosti Smartsupp;
 
FREE plán typ Plánu předplatného, v rámci kterého může Uživatel zdarma používat Službu, avšak pouze s omezenými funkcemi;
GDPR Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;
Chat box Chatovací widget nahraný Uživatelem na jeho webové stránky prostřednictvím implementace skriptu Smartsupp do kódu webové stránky Uživatele, jenž umožňuje komunikaci s návštěvníky webu Uživatele v reálném čase; 
Mobilní aplikace softwarová služba dostupná elektronicky v mobilní verzi v rámci obchodu Google Play, pro mobilní zařízení s operačním systémem Android, či v rámci obchodu App Store, pro mobilní zařízení, či tablety s operačním systémem iOS, kterou provozuje Smartsupp za účelem poskytování Služeb Smartsupp; 
Nutná údržba se rozumí pravidelná údržba potřebná k zachování vlastností Služby, je prováděna z iniciativy Smartsupp, nejedná se o reakci na jakoukoli Závadu a jedná se o časové období, po které je Služba zcela nebo zčásti nedostupná;
Osobní údaj jakékoli informace o subjektu údajů, na jejichž základě jej lze přímo či nepřímo identifikovat;
Operátor zaměstnanec, smluvní partner, či jiná osoba jíž zaslal Uživatel pozvánku pro připojení do jeho Uživatelského účtu a kterému byl na základě úspěšné registrace zřízen Operátorský účet. Veškeré pravidla a podmínky poskytování Služby týkající se Uživatele, včetně příslušných práv a povinností, se přiměřeně uplatní i na Operátora. 
Operátorský účet účet k Aplikaci, zřízený Operátorem podle těchto Podmínek výlučně za účelem užívání Služby.
Plán předplatného Služba je poskytována v rámci předplacených plánů dle našeho Ceníku. Cena pro každý druh Předplatného je účtována automaticky dle zvoleného fakturačního období, a to kromě FREE plánu, který je poskytován zdarma;
Provize  je úplata ve výši 20 % z Předplatného, které doporučený klient Affiliate partnera již zaplatil ve prospěch Smartsupp;
Předplatné nebo Poplatek souhrnné označení pro pravidelný Poplatek hrazený Uživatelem Smartsuppu za poskytování Služby, a to ve výši stanovené podle platného Ceníku formou Plánů předplatného;
Servisní podpora je Služba, která je součástí práva užívat Aplikaci a jsou poskytované v pracovních dnech, na úrovni základní uživatelské podpory Aplikace;
Služba spočívá v úplatném poskytnutí elektronických nástrojů k implementaci Chat boxu prostřednictvím vložení skriptu Smartsupp do kódu webové stránky Uživatele, jakož i v poskytnutí nástrojů k nastavení, ovládání a správě a dalšímu provozu Chat boxu prostřednictvím Dashboardu, včetně dalších nabízených funkcí;
Spotřebitel každá fyzická osoba, která s námi jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání; 
Uživatelský účet účet k Aplikaci, zřízený Uživatelem podle těchto Podmínek výlučně za účelem užívání Služby;
Uživatel registrovaný zákazník společností Smartsupp, kterému byl na základě úspěšné registrace zřízen Uživatelský účet k Aplikaci (označovaný také jako “vy”);
Webová aplikace softwarová služba dostupná elektronicky v desktopové verzi na stránkách www.smartsupp.com, kterou provozuje Smartsupp za účelem poskytování Služeb;
Závady chybové stavy bránící řádnému poskytování a užívání Služby;

(Smartsupp a Uživatel dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“)

1. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

1.1. Prohlášení Uživatele. Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že:

1.1.1. je plně způsobilý k právním úkonům,

1.1.2. veškeré údaje, které poskytne do Aplikace jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

1.1.3. nebude používat Službu v rozporu s platnými právními předpisy České republiky,

1.1.4. bude používat Službu pouze k účelu, k němuž je určena, tedy zejména ke komunikaci s návštěvníky webových stránek Uživatele v reálném čase, 

1.1.5. se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s platnými Podmínkami, bezvýhradně s nimi souhlasí a nebude Službu používat v rozporu s nimi.

1.2. Závazky Smluvních stran. Smartsupp poskytuje Uživateli za podmínek dále uvedených Službu. Uživatel přijímá Službu za podmínek dále uvedených a za její užívání se zavazuje uhradit Smartsupp Předplatné podle Ceníku.

1.3. Obsah Služby. Poskytováním Služby se zejména rozumí:

1.3.1. právo Uživatele užívat Službu;

1.3.2. právo Uživatele užívat Demoverzi Služby (označované také jako Trial verze);

1.3.3. právo Uživatele mít zřízen a využívat Uživatelský účet k Aplikaci;

1.3.4. právo Uživatele zřídit a poskytovat jeden či více přístupů Operátorovi k Aplikaci skrze Uživatelský účet;

1.3.5. povinnost Uživatele uhradit sjednané Předplatné podle aktuálního Ceníku. 

1.4. Věk Uživatele. Smartsupp prohlašuje, že Služba není určena osobám mladším 16 let.

1.5. Služba není určena pro Spotřebitele. Služba není určena Spotřebitelům, ale podnikatelům nebo osobám při samostatném výkonu povolání, případně orgánům veřejné moci. Prohlašujete, že budete Službu využívat jako podnikatel, orgán veřejné moci nebo jeho jménem, výhradně pro účely spojené s touto činností. 

1.6. Využívání Služby Spotřebitelem. Pokud má Spotřebitel zájem využívat Službu, pak je povinen nás o tom informovat před zřízením Uživatelského účtu, za účelem poučení o Vašich právech. 

1.7. Demoverze. Smartsupp poskytuje Uživatelům možnost využít Demoverze Služeb, a to za individuálně sjednaných podmínek, které Smartsupp sjednává s konkrétními Uživateli na základě jejich žádosti, kterou mohou podat prostřednictvím sekce “Požádat o online schůzku”. Na poskytování Služeb prostřednictvím Demoverze se přiměřeně použijí tyto Podmínky, jako by šlo o poskytování Služeb v standardní plné verzi. Prosím vezměte na vědomí, že využití demoverze je časově omezeno.

2. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

2.1. Aplikace. Aplikace, jakož i veškerý software s ní související jsou duševním vlastnictvím Smartsupp.

2.2. Podmínky užívání Služby díky jednotlivým řešením Aplikace. Žádné ujednání v těchto Podmínkách není možné vykládat jako postoupení ani udělení licence, podlicence nebo jiného užívacího práva ve smyslu Autorského zákona u těch částí řešení Aplikace, které Smartsupp poskytuje Uživateli jako službu, kromě ujednání uvedených v článku 3 těchto Podmínek. Uživatel je oprávněn využívat Službu, poskytovanou díky těmto částem řešení Aplikace. Uživatel však nemá právo tyto softwarové řešení rozmnožovat, stahovat, instalovat ani jakkoliv šířit. Uživatel není oprávněn Aplikaci bez písemného souhlasu Smartsupp zpracovávat do jiného softwarového vybavení.

2.3. Porušení práv duševního vlastnictví Uživatelem. Za předpokladu, že Uživatel poruší povinnosti stanovené v tomto článku, pak má Smartsupp právo odstoupit od těchto Podmínek a požadovat po Uživateli náhradu vzniklé škody.

2.4. Další duševní vlastnictví. Pokud v rámci plnění Smartsupp na zakladě těchto Podmínek dojde k vytvoření jakéhokoli plnění, které je chráněno dle Autorského zákona (zejména dílo či databáze) nebo jako jakýkoliv jiný chráněný nehmotný statek, stane se takové plnění součástí Aplikace a Podmínky pro užívání Aplikace se uplatní i na takové plnění.

3. LICENCE

3.1. Chat box. Po založení uživatelského účtu bude uživateli za účelem využívání Služeb Smartsupp zpřístupněn skript (zdrojový kód) Chat boxu, jenž Uživatel následně implementuje do kódu svých webových stránek tak, aby mohl Chat box využívat pro komunikaci s návštěvníky jeho webu v reálném čase. 

3.2. Chat box jako dílo. Chat box je autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Smartsupp Uživateli na základě registrace jeho Uživatelského účtu poskytuje licenci k výkonu práva Chat box užít v podobě, v jaké je dostupný v daném konkrétním čase. Licence se poskytuje jako nevýhradní, na dobu trvání smluvního vztahu dle těchto Podmínek (nejdéle však na dobu trvání majetkových práv k Chat boxu), výhradně pro účely užití Chat boxu v souladu s těmito Podmínkami a tomu odpovídajícím způsobem. Licence se poskytuje pro území celého světa. Uživateli je Chatbox zpřístupněn buď prostřednictvím dálkového přístupu (prostřednictvím Dashboardu Smartsupp) či prostřednictvím e-mailu v návaznosti na registraci Uživatelského účtu Uživatele. 

3.3. Postoupení licence. Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci třetím osobám, ani postoupit licenci na třetí osobu.

3.4. Úplata za licenci. Úplata za licenci k Chat boxu je zahrnuta v Předplatném.

4. REGISTRACE UŽIVATELE

4.1. Registrace Uživatele jako podmínka využití Služby. Registrace je nutnou podmínkou k řádnému využívání Služba; Uživatel tuto podmínku bere na vědomí a zavazuje se provést řádnou registraci.

4.2. Způsob provedení registrace Uživatele. Registrace se provádí vyplněním registračního formuláře na stránkách www.smartsupp.com, který obsahuje potvrzení Uživatele, že se seznámil a souhlasí s těmito Podmínkami používání Služby.

4.3. Správnost, úplnost údajů a aktualizace. Uživatel se tímto zavazuje uvést v registračním formuláři i v Aplikaci správné a úplné údaje o své osobě. Tyto údaje má Uživatel povinnost aktualizovat podle platného stavu. Uživatel má zároveň právo registrační údaje v průběhu užívání Služby měnit a doplňovat.

4.4. Ohlašovací povinnost při zneužití přístupových údajů. Uživatel je povinen bezodkladně oznámit Smartsupp jakékoli zneužití nebo i jen pokus o zneužití jeho přístupových údajů a současně je povinen zvolit si bezodkladně nové přístupové údaje k Uživatelskému účtu. Uživatel je povinen zvolit bezpečné heslo.

5. REGISTRACE OPERÁTORA 

5.1. Pozvání nového Operátora. Uživatel má právo pozvat do Uživatelského účtu další uživatele, tzv. Operátory. V takovém případě je povinen uvést správné identifikační údaje nového Operátora. 

5.2. Registrace Operátora jako podmínka využití Služby. Registrace je nutnou podmínkou k řádnému využívání Služby Operátorem. Operátor tuto podmínku bere na vědomí a zavazuje se provést řádnou registraci pro vytvoření svého Operátorského účtu. 

5.3. Souhlas s Podmínkami Služby. Operátor registrací Operátorského účtu souhlasí s využíváním Služby za těchto Podmínek, přičemž veškeré podmínky poskytování Služby týkající se Uživatele, včetně příslušných práv a povinností, se přiměřeně uplatní i na Operátora.

5.4. Úroveň přístupu Operátora. Uživatel má možnost nastavení úrovně přístupu jím pozvaných Operátorů. Jednotlivé úrovně odlišují rozsah funkcí Aplikace, k nimž má daný Operátor v rámci Uživatelského účtu Uživatele přístup. Úrovně přístupu Operátora jsou následující: 

5.4.1. Omezený přístup. Operátor má přístup pouze ke konverzacím, seznamu návštěvníků, video nahrávkám a osobnímu nastavení (jeho profil, zkratky a notifikace). Operátor může chatovat s návštěvníky.

5.4.2. Plný přístup. Operátor má přístup ke všem osobním a firemním nastavením včetně fakturace. Operátor může chatovat s návštěvníky. 

5.5. Základní nastavení úrovně přístupu. Po registraci Operátora v rámci Aplikace je úroveň přístupu nastavena na omezený přístup. Uživatel toto nastavení může kdykoli změnit prostřednictvím sekce Nastavení v Dashboardu Smartsupp.

5.6. Nastavení statusu Operátora. Uživatel má možnost nastavení statusu jím pozvaných Operátorů. Jednotlivé statusy rozlišují, zda daný Operátor může, či nemůže komunikovat (chatovat) s návštěvníky webu Uživatele. Statusy Operátora jsou následující: 

5.6.1. Aktivní Operátor. Operátor může chatovat s návštěvníky.

5.6.2. Neaktivní Operátor. Operátor má přístup pouze ke statistikám a nastavení, ale nemůže chatovat s návštěvníky, ani sledovat chaty, nahrávky, nebo statistiky úspěšnosti chatbotů. 

5.7. Základní nastavení statusu Operátora. Po registraci Operátora v rámci Aplikace je status Operátora nastaven na aktivní. Uživatel toto nastavení může kdykoli změnit prostřednictvím sekce Nastavení v Dashboard Smartsupp.

5.8. Odpovědnost za škodu. Smartsupp neodpovídá za žádnou škodu způsobenou Uživateli v důsledku přednastaveného základního nastavení úrovně přístupu Operátora a statusu Operátora. Smartsupp dále neodpovídá za žádnou škodu způsobenou Uživateli ze strany jím pozvaného Operátora.

6. PŘEDPLATNÉ A POPLATKY

6.1. Úplatnost Služby. Služba je poskytována zpravidla za úplatu prostřednictvím Předplatného. Uživatel se tímto zavazuje za poskytování Služby v rámci Plánů předplatného platit Smartsupp Poplatek právě formou Předplatného.

6.2. Kdy je Služba bezplatná. Výjimku tvoří poskytování Služby v rámci plánu FREE určeného Ceníkem, který může určit v jakém rozsahu je Služba poskytována Uživateli zdarma.

6.3. Výše Předplatného. Výše Předplatného je stanovena dle platného Ceníku.

        6.3.1. Pokud není uvedeno jinak, naše ceny jsou uvedeny bez DPH. Pokud Uživatel nebo společnost Uživatele není rezidentem nebo daňovým poplatníkem v České republice, je Uživatel zodpovědný za platbu DPH nebo jakýchkoliv aplikovatelných daní dle jeho daňové rezidence.

6.4. Změna Ceníku. Ceník může být Smartsuppem jednostranně změněn. Informace o plánované změně Ceníku budou vždy k dispozici na našich webových stránkách. Plánovaná změna Ceníku bude oznámena Uživatelům, kterých se dotýká, nejméně 14 dnů před účinností těchto změn, a to formou oznámení v Uživatelském účtu nebo emailem. V případě, že Uživatel se změnou Ceníku nesouhlasí, má právo vypovědět smluvní vztah dle těchto Podmínek ve smyslu ustanovení bodu 15.2 těchto Podmínek. 

6.5. Předplatné jako paušální plnění. Uživatel je povinen uhradit Smartsupp Poplatek spočívající v úhradě paušálního plnění ve formě Předplatného ve výši stanovené dle Plánu předplatného, jenž si Uživatel zvolil. Předplatné se v závislosti na zvoleném Plánu předplatného hradí buď jednou za měsíc, či jednou za rok. Předplatné se dále hradí předem, a to k prvnímu dni měsíce, na který je Služba v rámci zvoleného Plánu předplatného poskytována. 

6.6. Způsob úhrady Předplatného. Uživatel je oprávněn zvolit způsob úhrady Předplatného za Službu, a to výlučně. dle platebních metod nabídnutých v rozhraní Smartsupp, nebo zaměstnancem nebo zástupcem společnosti Smartsupp. Uživatel nemá právo využít jinou platební metodu než ty nabídnuté společností Smartsupp nebo jejími zaměstnanci nebo zástupci.

6.7. Platební brána. Veškeré platby jsou prováděny skrze platební bránu Braintree, která je provozována společností PayPal (Evropa),se sídlem S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449 Lucembursko, zapsané v obchodním rejstříku pod číslem: R.C.S. Luxembourg B 118 349, DIČ: LU22046007.

6.8. Platební údaje a informace. Uživatel je povinen při volbě způsobu úhrady Předplatného uvést přesné, platné a úplné informace k vyúčtování a informace o platném způsobu platby. V případě, že dojde ke změně jakýchkoli takových informací, je Uživatel povinen aktualizovat tyto informace v rámci svého Uživatelského účtu.

6.9. Splatnost prvního Předplatného. Uživatel je povinen uhradit první Předplatné vždy při aktivaci Plánu předplatného na příslušné následující Fakturační období.

6.10. Splatnost Předplatného obnoveného Plánu předplatného. Pokud dojde k obnově Plánu předplatného v souladu s bodem 7.4 těchto Podmínek, bude Uživateli k prvnímu dni každého Fakturačního období Předplatné strženo z platební metody, jež Uživatel zvolil při aktivaci daného Plánu předplatného, případně té platební metody, jež aktuálně uvádí v rámci svého Uživatelského účtu. 

6.11. Okamžik úhrady Předplatného a aktivace Služby. Předplatné se považuje za uhrazené a Služba bude Uživateli aktivována po připsání peněžních prostředků v dohodnuté výši na bankovní účet Smartsupp.

6.12. Záruka vrácení peněz. V případě prvního zakoupení Plánu předplatného Uživatelem má Uživatel nárok na odstoupení od Podmínek do 15 dnů ode dne zakoupení, a to z jakéhokoli důvodu, pokud se jedná o první Předplatné uhrazené ze strany Uživatele. Uživateli budou vráceny veškeré peníze uhrazené za toto první Předplatné. Při obnovení Plánu předplatného zaniká nárok Uživatele na odstoupení od Podmínek a vrácení peněz dle tohoto bodu Podmínek.

6.13. Individuální dohoda o vrácení peněz. V případě individuální dohody Stran týkající se vrácení peněz po uplynutí lhůty uvedené v bodě 6.12. těchto Podmínek, může být za jakékoliv úkony plynoucí z takové dohody (částečné vratky atd.) účtován manipulační poplatek ve výši 100 EUR a dále náhrady ušlých nákladů.

6.14. Prodlení Uživatele a dočasná blokace Uživatelského účtu. Pro případ prodlení se zaplacením Předplatného, nebo jakékoliv její části, tedy zejména, pokud z jakéhokoliv důvodu neproběhne automatické stržení platby dle bodu 6.9 těchto Podmínek, je Smartsupp oprávněn odepřít Uživateli právo užívání Aplikace (blokace Uživatelského účtu) podle těchto Podmínek a opět jej obnovit až po uhrazení dlužného Předplatného a zvolení nového či opravě stávajícího způsobu úhrady Předplatného. 

6.15. Přehled plateb a daňových dokladů. Pro případ, že Smartsupp bude povinen vystavit daňový doklad, bude Smartsuppem vystaven v elektronické podobě ve formátu PDF, ke kterému bude mít Uživatel přístup na Uživatelském účtu. Přehled plateb je Uživateli k dispozici na jeho Uživatelském účtu.

6.16. Oprava daňového dokladu po 15 dnech od jeho vystavení. V případě, že Uživatel žádá opravu daňového dokladu po uplynutí 15 dnů od jeho vystavení, bude mu naúčtován administrativní poplatek ve výši 100 EUR. Jedná se o kompenzaci nákladů na práce ze strany Smartsupp. 

7. PLÁNY PŘEDPLATNÉHO 

7.1. Plány předplatného. Služba je poskytována v rámci paušálních Plánů předplatného s možností délky trvání Plánu předplatného s odpovídajícím Fakturačním obdobím. Výjimku tvoří poskytování Služby zdarma v rámci plánu FREE s omezenou funkcionalitou.

7.2. Funkce v ceně zvoleného Plánu předplatného. Přehled funkcí zahrnutých do Plánů předplatného jsou specifikovány v Ceníku

7.3. Obnova Plánu předplatného. Pokud nedojde ke zrušení daného Plánu předplatného ze strany Uživatele, či ze strany Smartsupp, bude na konci každého Fakturačního období daný Plán předplatného za stejných podmínek automaticky obnoven a uživateli automaticky stržena částka z jeho uložené platební metody.

7.4. Právo Smartsupp na automatickou úhradu Poplatku. Po automatické obnově Plánu předplatného má Smartsupp právo na úhradu Poplatku a to prostřednictvím Platební metody, kterou zvolil.

7.5. Zrušení obnovy Plánu předplatného. Obnovování Plánu předplatného může Uživatel zrušit prostřednictvím Uživatelského účtu, v sekci týkající se způsobu vyúčtování tím, že Uživatel klikne na „Vypnout automatické obnovení (Turn off auto-renewal)“ nebo tím, že Uživatel ze svého Uživatelského účtu odstraní podrobnosti o způsobu platby.

8. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

8.1. Neoprávněný přístup k Uživatelskému účtu. Uživatel se zavazuje, že během užívání Aplikace neumožní žádné třetí osobě přístup do jeho Uživatelského účtu, resp. neumožní používání Aplikace třetí osobou skrze jeho Uživatelský účet v okamžik kdy bude Aplikaci sám využívat. Výjimku z tohoto závazku Uživatele tvoří umožnění přístupu prostřednictvím zřízení Operátorského účtu dle článku 5 těchto Podmínek. 

8.2. Následky porušení neoprávněného přístupu k Uživatelskému účtu. V případě, že Smartsupp zjistí, že je do Uživatelského účtu v rozporu s předchozím odstavcem těchto Podmínek přihlášeno více osob, než kolik odpovídá součtu Operátorských účtů a Uživatele (např. Uživatel bude mít v jeden časový okamžik aktivní relaci v Uživatelském účtu na počítači, v mobilu a na dalším počítači, ačkoliv k jeho účtu není přiřazen žádný Operátorský účet), má Smartsupp právo Uživatelský účet dočasně zablokovat. Smartsupp je oprávněn kontrolovat dodržování povinností dle odst. 8.1 a 8.2 těchto Podmínek prostřednictvím Admin přístupu do Uživatelského účtu.

8.3. Neoprávněná blokace účtu. V případě, že bude mít Uživatel za to, že došlo k blokaci jeho Uživatelského účtu dle předchozího odstavce těchto Podmínek, ačkoli dodržel veškeré své povinnosti, stanovené mu těmito Podmínkami, může se obrátit na Smartsupp prostřednictvím e-mailové adresy: support@smartsupp.com.

8.4. Závazek Uživatele týkající se používání Aplikace a Služby. Uživatel se zavazuje, že:

8.4.1. neuskuteční žádné takové jednání, které by bylo schopno narušit nebo poškodit Aplikaci a ohrozit nebo znemožnit poskytování Služby;

8.4.2. pro přístup ke Službě se ani nepokusí ani nebude využívat jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Smartsuppem;

8.4.3. všechny identifikační údaje a hesla nezbytná pro přístup Uživatele ke Službě nesdělí žádné třetí osobě a pokud by zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoliv třetí osobou zjistil, neprodleně tuto skutečnost sdělí Smartsupp;

8.4.4. zvolí heslo k Aplikaci, které odpovídá vysoké úrovni zabezpečení Uživatelského účtu.

8.5. Obsah komunikace. Uživatel se dále zavazuje, že veškerá komunikace směřovaná z jeho strany, či ze strany jeho Operátorů k návštěvníkům webu Uživatele, v rámci komunikace, která bude probíhat prostřednictvím Aplikace, bude vždy v souladu s právními předpisy a těmito Podmínkami, Uživatel zejména je povinen zajistit, aby komunikace:

8.5.1. neobsahovala jakékoliv části, jež podněcují nebo směřují k nesplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele,

8.5.2. neobsahovala jakékoliv části, jež svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporují nebo podněcují zneužívání takových látek,

8.5.3. neobsahovala jakékoliv části, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody,

8.5.4. neobsahovala jakékoliv části, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání,

8.5.5. neobsahovala jakékoliv části, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků,

8.5.6. neobsahovala pornografická díla, zvláště pak taková, jež zobrazují dítě, nebo v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku,

8.5.7. neobsahovala nepravdivý nebo klamavý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, 

8.5.8. nepodporovala hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím,

8.5.9. neporušovala práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským, průmyslová práva apod.) jiných osob, zejména Smartsupp;

8.5.10. neobsahovala neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo třetí osobě, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné,

8.5.11. nepropagovala nelegální produkty a služby;

8.5.12. v jakémkoliv jiném ohledu nebyla v rozporu s dobrými mravy.

8.6. Porušení těchto Podmínek Uživatelem. Není porušením Podmínek, pokud není Služba řádně poskytována z důvodu, že Uživatel porušil některé ustanovení těchto Podmínek. Pro případ, že Uživatel poruší povinnosti v bodě 8.2 těchto Podmínek a/nebo obsah komunikace s návštěvníky webových stránek Uživatele bude v rozporu s pravidly podle těchto Podmínek, je Smartsupp oprávněn i bez předchozího oznámení okamžitě zastavit poskytování Služby Uživateli, odepřít přístup k Aplikaci a odstoupit od těchto Podmínek.

8.7. Náhrada škody vzniklé Smartsupp pro porušení závazku Uživatele. Poruší-li Uživatel povinnosti dle těchto Podmínek je povinen uhradit Smartsupp veškeré náklady a výlohy vzniklé v souvislosti s uplatněním nároků třetích osob vůči Smartsupp v důsledku porušení některého z výše uvedeného závazku Uživatele. Tím není dotčen nárok Smartsupp a třetích osob na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení výše uvedeného závazku, kterou se Uživatel zavazuje Smartsupp a/nebo třetím osobám uhradit.

8.8. Náhrada škody vzniklé Smartsupp v souvislosti se stížností návštěvníka webu Uživatele. Vznikne-li Smartsupp škoda nebo újma v souvislosti se stížnostmi návštěvníků webu Uživatele vůči Uživateli, zavazuje se Uživatel tuto nahradit.

8.9. Technické vybavení Uživatele. Uživatel je povinen si zajistit odpovídající technické vybavení, které mu bude umožňovat využívat vlastnosti Služby podle těchto Podmínek. Uživatel je povinen prověřit zda jeho technické vybavení odpovídá technickým požadavkům Služeb Smartsupp před započetím užívání Služeb.

9. PRÁVA A POVINNOSTI SMARTSUPP

9.1. Změny Aplikace. Smartsupp je oprávněn kdykoliv provádět změny (aktualizace) obsahu a funkcí (přidávat i ubírat obsah/funkce) Aplikace. Toto probíhá automaticky a tyto Podmínky se vztahují i na aktualizovanou Aplikaci. Uživatel není oprávněn změny odmítnout, neboť Aplikace je poskytována „tak jak je“ („as is“). Uživatel bude o aktualizacích Aplikace informován prostřednictvím e-mailu, webových stránek Smartsupp nebo prostřednictvím Uživatelského účtu.

9.2. Nesouhlas se změnami Aplikace. V případě, že Uživatel nebude souhlasit se změnou Aplikace dle předchozího odstavce, má právo podat výpověď ve smyslu ustanovení bodu 15.2. těchto Podmínek. 

9.3. Výpadky Služby a odpovědnost Smartsupp. Smartsupp nenese odpovědnost za výpadky provozu Služby. Smartsupp však vyvine takové úsilí, jež je po něm možné rozumně požadovat, aby v co nejkratším možném čase zajistil znovuzprovoznění Služby.

9.4. Kontrola Uživatelského účtu. Smartsupp může prostřednictvím Admin přístupu k Aplikaci kontrolovat Uživatelský účet a Službu pozastavit v případě, že zjistí porušení těchto Podmínek; o tom ihned Uživatele informuje.

9.5. Postup v případě poruch na straně Smartsupp. Smartsupp si vyhrazuje právo v případech poruch technické povahy na straně Uživatele či v síti Internet omezit či dočasně zastavit poskytování Služby, o čemž bude informovat Uživatele bez zbytečného odkladu. Zejména se jedná o výpadky sítě Internet nebo okolnosti, které potřebují součinnost třetích stran.

9.6. Užívání označení Uživatele v referencích. Uživatel souhlasí, že Smartsupp může využívat jakékoli značky, loga a obchodní názvy, aby mohl Uživatele označit jako své uživatele/zákazníky vedle jakýchkoli marketingových materiálů i na internetových stránkách a/nebo v rámci Služeb Smartsupp. Za tímto účelem Uživatel uděluje Smartsupp nevýhradní, celosvětovou licenci k užití takových značek, log, či obchodních názvů, a to na dobu trvání smluvního vztahu mezi Uživatelem a Smartsuppem. Uživatel může svůj souhlasi odvolat a od udělené licence odstoupit zasláním e-mailu na adresu privacy@smartsupp.com

10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SMARTSUPP

10.1. Integrace software. Smartsupp nenese odpovědnost za vlastnosti, funkcionalitu ani bezvadnost jednotlivých softwarů, které pro Uživatele integruje nebo konfiguruje, aby fungovaly se Službou. Tuto odpovědnost nesou dodavatelé dalšího softwaru, se kterými je Uživatel povinen uzavřít smluvní vztah.

10.2. Vyloučení odpovědnosti Smartsupp pro škodu vzniklou v důsledku Nutné údržby. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že Smartsupp neručí za případně vzniklé finanční ztráty Uživatele způsobené pozastavením Služby z důvodu její aktualizace nebo Nutné údržby.

10.3. Omezení či znemožnění užívání Služby nezávislé na vůli Smartsupp. Smartsupp nenese odpovědnost za znemožnění či omezení užívání Služby Uživateli, jakýmikoli okolnostmi technické povahy, které Smartsupp není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran.

10.4. Odkazy na weby nebo služby třetích stran. Služba může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran nebo služby, které Smartsupp, nevlastní nebo nekontroluje. Smartsupp nemá žádnou kontrolu nad obsahem, pravidly ochrany soukromí nebo praktikami jakýchkoli internetových stránek či služeb třetích stran. Smartsupp není odpovědný, přímo či nepřímo, za jakoukoli škodu či ztrátu způsobenou či údajně způsobenou využitím či prostřednictvím jakéhokoli takového obsahu, zboží či služeb, které jsou dostupné na takových internetových stránkách či v takových službách či jejich prostřednictvím, či způsobené či údajně způsobené důvěrou v ně.

10.5. Odpovědnost Smartsupp. Pro případ, že by Smartsupp byl odpovědný k náhradě jakékoliv škody nebo újmy, která by mohla v souvislosti se Službou vzniknout, za takovou škodu nebo újmu není Smartsupp v žádném případě odpovědný. Tohoto vyloučení odpovědnosti se nepoužije, pokud jde o závazky Smartsupp z DPA. 

11. VYŠŠÍ MOC

11.1. Podmínky pro uplatnění vyšší moci. Smluvní strany neodpovídají za porušení povinností podle těchto Podmínek způsobené vyšší mocí, pokud tyto Podmínky nestanoví jinak. 

11.2. Co je vyšší moc? Vyšší mocí se rozumí jakákoli překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná Smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná Smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

12. PODPORA A ZÁLOHOVÁNÍ DAT

12.1. Poskytování podpory. V závislosti na Plánu předplatného zvoleném Uživatelem poskytuje Smartsupp zákaznickou podporu. V rámci FREE plánu není zákaznická podpora poskytována, Uživatel může využít naše Help centrum. Bližší informace k poskytování podpory v závislosti na jednotlivých Plánech předplatného jsou specifikovány v Ceníku

12.2. Zálohování dat. Smartsupp provádí pravidelné zálohování veškerých údajů (včetně Osobních údajů) zpracovávaných prostřednictvím Služby. Po dobu 30 dnů. Jedná se o preventivní opatření, více informací najdete ve Smlouvě o zpracování osobních údajů (DPA), která tvoří přílohu č. 1 těchto Podmínek.

13. NUTNÁ ÚDRŽBA

13.1. Nutná údržba. Není porušením těchto Podmínek, pokud není Služba poskytována v důsledku Nutné údržby. Nutná údržba je zpravidla předem oznámena prostřednictvím Uživatelského účtu.

13.2. Oznámení nutné údržby. Uživatel je povinen strpět krátkodobou odstávku Služby spočívající v jejím omezení nebo přerušení, o tomto bude Uživatel zpravidla upozorněn prostřednictvím oznámení v rozhraní Aplikace nebo E-mailem alespoň 12 hodin před jejím uskutečněním. V takovém oznámení Smartsupp uvede, o jaký druh údržby se bude jednat a předpokládaný čas zahájení a ukončení prací. 

13.3. Aktualizace. Smartsupp bude kromě Nutné údržby provádět také bezplatné aktualizace Aplikace. Cílem těchto aktualizací je zlepšení poskytování Služby a usnadnění její obsluhy v Uživatelském účtu. Smartsupp je rovněž oprávněn omezit či pozastavit poskytování Služby na dobu nezbytně nutnou k provedení aktualizace. Smartsupp zpravidla oznamuje Uživateli aktualizace prostřednictvím rozhraní Uživatelského účtu nebo E-mailem. 

14. SMARTSUPP AFFILIATE PROGRAM 

14.1. Registrace. Pokud se Uživatel registruje ke Službě, získá současně možnost se aktivně se účastnit Affiliate programu. V záložce Uživatelského účtu “Affiliate” najdete svůj unikátní odkaz určený k účasti v Affiliate programu.

14.2. Právo Smartsupp na odmítnutí Affiliate partnera. Smartsupp si vyhrazuje právo odmítnout Uživatele jakožto Affiliate Partnera. Odmítnutí bude Uživateli sděleno e-mailem nebo prostřednictvím Aplikace.

14.3. Co můžu sledovat v Uživatelském účtu. V Uživatelském účtu můžete sledovat nové registrace klientů, okamžik vzniku nároku na Provizi a již realizované výplaty Provize.

14.4. Trackovací technologie. Aby bylo bylo vaše doporučení způsobilé k získání Provize, musí nový klient kliknout na unikátní odkaz z vašeho webu, e-mailu, komunikace na sociálních sítích nebo jiného zdroje na webové stránky SmartSupp a současně si zaregistrovat Uživatelský účet.

14.5. Nemožnost přiřadit Uživatelský účet k Affiliate partnerům. Smartsupp neodpovídá za situaci, kdy nelze přiřadit nového klienta k proviznímu odkazu Affiliate partnera. Za takovou konverzi nenáleží Affiliate partnerovi Provize.

14.6. Doba mezi propagací a konverzí. Doba mezi vaším doporučením přes unikátní odkaz Affiliate partnera a registrací nového klienta ke Službě musí proběhnout nejpozději do 30 dnů od kliknutí klienta na unikátní odkaz Affiliate partnera. Později dojde k vypršení trackovací cookie či jiné technologie dříve, nebudete moci Provizi získat. 

14.7. Bannery. V Uživatelském účtu máte k dispozici bannery, které můžete umístit na vaše webové stránky. Jiné užití našeho loga, které je chráněné jako ochranná známka, není možné. 

14.8. Nárok na Provizi. Pokud vámi doporučený klient zaplatí Předplatné, bude vám po uplynutí 15 dnů od zaplacení Předplatného tímto doporučeným klientem náležet Provize. V Uživatelském účtu můžete sledovat výši získaných Provizí, kdo jsou vaši klienti a celkové dosavadní příjmy od všech vámi získaných klientů. Doporučený klient musí použít jednu z preferovaných platebních metod společnosti a těmi jsou - Kreditní karta nebo Paypal služba.  

14.9. Výplata Provize. Minimální částka pro výplatu Provize je 40 EUR (nebo ekvivalent v CZK - česká koruna) bez DPH. Výplata je možná bankovním převodem nebo pomocí PayPal. Pokud nebude nárok na výplatu Provize uplatněn nejpozději do 1 roku od okamžiku vzniku Provize, jak bude uvedeno v Uživatelském účtu, pak nárok na výplatu Provize zaniká. 

14.10. Možnosti distribuce reklamního obsahu.  Pro účast v Affiliate programu můžete používat svůj unikátní odkaz v komunikacích, včetně e-mailingu, bannerové reklamy na vašich webových stránkách nebo pomocí reklamy na sociálních sítích. 

14.11. Zakázané způsoby propagace. Není umožněno používání následující způsobů propagace: 

14.11.1. spam a nevyžádané obchodní sdělení, zakazujeme metody propagace, které třetí strany mohou považovat za spam nebo nevyžádané obchodní sdělení;

14.11.2. inzerce přes reklamní systémy jako Google Ads, Facebook Business Manager a další reklamní systémy přesměrovávající na webové stránky Služby;

14.11.3. chráněná klíčová slova v rámci PPC reklamy jako Smartsupp, Smartsupp.cz nebo Smartsupp.com a jejich chybně napsané variace a přímé odkazování z PPC reklam na naše webové stránky - bude znamenat porušení naší ochranné známky; 

14.11.4. způsoby propagace, které by mohly poškodit nebo ohrozit pověst Smartsupp;

14.11.5. způsoby propagace, které zasahují nebo ohrožují práva třetích osob.

14.12. Zákaz obcházení doby 30 dní. Jako Affiliate partner musíte zajistit, aby nedocházelo k nekalému zvyšování počtu zobrazení bannerů či odkazů Smartsupp prostřednictvím programů, skriptů, znovunačítáním reklamních bannerů či jinými obdobnými způsoby. 

14.13. Porušení podmínek Affiliate programu. Pokud nebudete dodržovat podmínky Affiliate programu (zejména použijete zakázaný způsob propagace nebo obcházíte podmínky Affiliate programu) vyhrazujeme si právo ukončit Vaši účast, a to bez předchozího upozornění. V takovém případě zaniká vaše právo na Provizi.

14.14. Ukončení účasti v Affiliate programu. Vy nebo my můžeme tento Affiliate program kdykoli ukončit, i bez uvedení důvodu, a to zasláním písemného oznámení druhé straně. Zůstatková Provize pod 40 EUR (nebo ekvivalent v CZK) nebude vyplacena a nárok na ni zaniká. 

15. TRVÁNÍ A MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

15.1. Trvání smluvního vztahu. Tento smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou okamžikem registrace Uživatele ke Službě.

15.2. Ukončení smluvního vztahu ze strany Smartsupp. Smartsupp má mimo důvody uvedené v bodech 15.4 - 15.6 právo jednostranně vypovědět smluvní vztah dle těchto Podmínek bez udání důvodu. Smluvní vztah dle těchto Podmínek se považuje za ukončený k poslednímu dni Fakturačního období, ve kterém byla výpověď doručena Uživateli. V případě, že Uživatel využívá Službu pouze v rámci FREE plánu, považuje se smluvní vztah dle těchto Podmínek za ukončený okamžikem doručení výpovědi druhé Smluvní straně. Doručení výpovědi je možné provést zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Uživatele, kterou má registrovanou ve svém Smartsupp účtu.

15.3. Ukončení smluvního vztahu ze strany Uživatele. Uživatel může ukončit smluvní vztah dle těchto Podmínek smazáním svého Uživatelského účtu. Smluvní vztah dle těchto Podmínek se považuje za ukončený okamžikem smazání. Uživatel může svůj účet smazat sám prostřednictvím Dashboardu.

15.4. Fikce ukončení. Smluvní vztah dle těchto Podmínek se považuje za ukončený po uplynutí 2 let od posledního přihlášení k Uživatelskému účtu. V takovém případě je Smartsupp oprávněn odstranit Uživatelský účet Uživatele. 

15.5. Ztráta způsobilosti k poskytování Služby. Uživatel souhlasí s tím, že pro případ, kdy Smartsupp bez své viny ztratil způsobilost k poskytování Služby, tj. například změnou právních předpisů, se smluvní vztah dle těchto Podmínek považuje tímto okamžikem za ukončený, což není považováno za porušení těchto Podmínek.

15.6. Podstatné porušení Podmínek. Smartsupp má právo Službu omezit nebo neposkytnout, či zablokovat Uživatelský účet a okamžitě odstoupit od smluvního vztahu dle těchto Podmínek, jakmile zjistí její podstatné porušení. Za podstatné porušení Podmínek se považuje zejména:

15.6.1. takové jednání Uživatele, které je schopno jakkoli ohrozit software nezbytný k poskytnutí Služby;

15.6.2. Uživatel postupuje v rozporu s těmito Podmínkami;

15.6.3. Uživatel užíval Službu takovým způsobem, že může poškodit Smartsupp, a/nebo se i jen pokusil zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást poskytované Služby;

15.6.4. Uživatel se i jen pokusil získat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Služby;

15.7. Již zaplacené Předplatné a podstatné porušení Podmínek. V případě ukončení smluvního vztahu podle bodu 15.5 těchto Podmínek, nemá Uživatel právo na vrácení poměrné části již zaplaceného předplatného za využívání Služby.

16. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

16.1. Smartsupp zpracovatelem osobních údajů. Uživatelé nám svěřují Osobní údaje svých zákazníků nebo jiných osob. Podrobnosti našich povinností v pozici zpracovatele najdete ve Smlouvě o zpracování osobních údajů (DPA), která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí těchto Podmínek.

16.2. Smartsupp správcem Osobních údajů. Jak pracujeme s Osobními údaji najdete v Zásadách zpracování osobních údajů.

17. ZÁVĚR

17.1. Právní řád. Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky, současně se vylučují kolizní normy mezinárodního práva soukromého.

17.2. Smírná cesta řešení sporu, soudní příslušnost. Vždy se pokusíme vyřešit spor vzniklý mezi námi smírnou cestou. Pokud nebude možné dosáhnout smírného řešení věci, pak přijdou na řadu soudy. Sjednáváme si, že jakékoliv spory vzniklé v souvislosti s používáním Služby budou řešeny věcně a místně příslušným soudem pro území města Brna v České republice.

17.3. Trvání ustanovení i po ukončení smluvního vztahu dle těchto Podmínek. Práva a povinnosti stanovené v ustanoveních bodech 6.11, 8.4, 8.5, 10.2, 10.3, 10.5 a 17.5 zůstávají v platnosti i po ukončení smluvního vztahu podle těchto Podmínek.

17.4. Změny Podmínek. Tyto Podmínky mohou být ze strany Smartsupp jednostranně písemně změněny nebo zrušeny. 

17.5. Prohlášení právního nástupnictví. Smluvní strany prohlašují a souhlasí, že práva a povinnosti, které pro ně vyplývají z těchto Podmínek, pro případ zániku nebo jakýchkoliv jiných právních skutečností s následkem přechodu práv a povinností přecházejí na jejich právní nástupce.

17.6. Platnost a účinnost. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem uzavření smluvního vztahu prostřednictvím sítě internet, odesláním registrace Uživatele nebo stisknutím tlačítka „souhlasím“ v Uživatelském účtu.

 

Tyto podmínky služby jsou účinné od 11. dubna 2023.

Stále si nevíte rady? Kontaktujte nás prostřednictvím chatu po přihlášení se do vašeho Smartsupp účtu. Rádi vám pomůžeme. Upozorňujeme, že zákaznický servis je dostupný pouze v placených balíčcích.

Was this article helpful? Rate it and help us improve your experience.

Give feedback about this article